REGLAMIN RAJDU NA ORIENTACJĘ "MIKOŁAJKOWY KOMPAS"

 

I. WSTĘP

Rajd na Orientację „MIKOŁAJKOWY KOMPAS”, zwany dalej Rajdem, jest odmianą Turystycznego Rajdu na Orientację (RnO).

Organizatorem  Rajdu na Orientację „MIKOŁAJKOWY KOMPAS” jest Klub Imprez na Orientację w Terenie "Zkompasem.pl". Program Rajdu, termin i miejsce Zawodów są dostępne na stronie Organizatora: www.zkompasem.pl

Zadaniem Uczestnika jest potwierdzenie w określonym limicie czasu swojej obecności przy ustawionych w terenie punktach kontrolnych.

Rajd ma na celu rozwijanie umiejętności w zakresie orientacji w terenie, łączenie entuzjastów tej formy aktywności w terenie, poznawanie środowiska przyrodniczego i atrakcji antropogenicznych w okolicy, w której rozgrywane są zawody, poznawanie ludzi o podobnych zainteresowaniach: kochających przygodę, przyrodę, uczciwą sportową rywalizację, szanujących drugiego człowieka.

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA

W Rajdzie może uczestniczyć każda zainteresowana osoba. Osoby niepełnoletnie uczestniczą w Rajdzie tylko pod opieką rodziców lub osób dorosłych posiadających pisemne upoważnienie rodziców, zgodne ze wzorcem dostępnym tutaj: zgoda-rodzicow.docx

Każdy Uczestnik przed startem będzie zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportów oraz do podpisania akceptacji Regulaminu Rajdu i zgody na przetwarzanie danych. W Rajdzie Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasach Rajdu i w razie wypadku nie będą dochodzić oni odszkodowania od Organizatora. Fakt ten odnotowuje się poprzez podpisanie deklaracji przed Zawodami.

Uczestnicy startują indywidualnie lub w zespołach do ośmiu osób.

III. ZAPISY

Zapisy na Rajd na Orientację „MIKOŁAJKOWY KOMPAS” startują 06 listopada 2017 na stronie Organizatora i prowadzone są elektronicznie. Zgłoszenia uczestnictwa w Rajdzie należy dokonać poprzez założenie Konta Użytkownika oraz rejestrację online na stronie Organizatora. KLIKNIJ TUTAJ I ZAREJESTRUJ SIĘ

Każdy Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty wpisowej. Wysokość opłaty wpisowej oraz forma płatności są podane na stronie Organizatora. Zgłoszenie na Rajd jest ważne w momencie wpłynięcia opłaty wpisowej na konto Organizatora. W przypadku nie wpłynięcia opłaty wpisowej zgłoszenie jest nieważne.

Po potwierdzeniu wpłynięcia opłaty startowej na konto Organizatora, Uczestnik zostaje wpisany na listę startową.

W przypadku stwierdzenia braku obecności na liście startowej przed Rajdem pomimo wpłacenia opłaty wpisowej, należy ten fakt zgłosić Organizatorowi lub w dniu Rajdu okazać dowód uiszczenia opłaty wpisowej.

WYSOKOŚĆ OPŁATY WPISOWEJ

  do 10 listopada włącznie od 11 listopada do 01 grudnia od 02 do 09 grudnia
OSOBY DOROSŁE 38 zł 48 zł 60 zł
OSOBY W WIEKU 7- 17 LAT 25 zł 30 zł 40 zł
DZIECI W WIEKU DO 6 LAT 10 zł 15 zł 20 zł

Opiekunowie grup ośmioosobowych- bezpłatnie (7 osób + 1 gratis).

Opłatę startową prosimy w ciągu 7 dni przesłać na numer konta: 16 1140 2004 0000 3902 5454 9459 KLUB IMPREZ NA ORIENTACJĘ W TERENIE "Zkompasem.pl" ul. Karpacka 11; 81-324 Gdynia (w tytule podaj nazwę drużyny, imiona i nazwiska osób).
Wkrótce po zaksięgowaniu wpłaty pojawisz się na liście startowej - sprawdź koniecznie czy się na niej znalazłeś.

 

ZASADY ZWROTÓW OPŁATY WPISOWEJ:

Zawodnicy, którzy zgłoszą absencję do 10 listopada 2017- otrzymują zwrot w wysokości 80%. Zawodnicy, którzy poinformują o wycofaniu się do 01 grudnia 2017– otrzymują zwrot w wysokości 50% wpłaconego wpisowego. Po tym terminie wpłacone wpisowe przepada na rzecz Organizatora. Prośby o zwrot wpłaconej opłaty wpisowej kierujemy drogą mailową na adres rajd@zkompasem.pl w tytule maila wpisując REZYGNACJA.

W ramach opłaty wpisowej Organizator zapewnia liczne świadczenia. Ich opis jest dostępny TUTAJ

W przypadku nieobecności na Dekoracji Zwycięzców ewentualna nagroda przepada. Organizator nie przechowuje nagród po Rajdzie ani nie przesyła ich.

 

IV WYPOSAŻENIE UCZESTNIKÓW

Uczestnik powinien posiadać:
kompas, przybory do pisania w celu wypełnienia karty startowej, latarkę lub oświetlenie roweru, dobrze naładowany i sprawny telefon komórkowy, dowód osobisty, ubezpieczenie NNW, przybory medyczne (plaster, bandaż, wodę utlenioną, folię NRC itp.).

 

V. INFORMACJE O TRASACH RAJDU

Każdy Uczestnik w momencie zapisu na Rajd wybiera jedną z ośmiu dostępnych tras.
Rajd składa się z czterech niezależnych od siebie tras pieszych o długości odpowiednio odpowiednio 5 km- trasa Smerfowa; 10 km- trasa Różowa, 12,5 km- trasa średnio trudna Zielona; 15km- trasa trudna Czarna oraz z jednej trasy rowerowej o długości 30 km- trasy Żółtej. Uwaga: na trasie Smerfowej co najmniej jedna osoba w drużynie musi być w wieku do 10 lat- czyli urodzona po 09 grudnia 2006, na trasie Różowej w drużynie musi być co najmniej jedna kobieta.

Szczegółowe informacje o trasach dostępne są TUTAJ

Długość trasy obliczona jest według optymalnej drogi między punktami, uwzględniając przeszkody niemożliwe do przebycia: rzeki, jeziora, bagna, zabudowania, poligony, etc.
Uczestnicy startują indywidualnie lub w Zespołach do ośmiu osób. Kolejność zaliczania punktów kontrolnych jest dowolna.

NAZWA TRASY RODZAJ TRASY DŁUGOŚĆ TRASY LIMIT CZASU GODZINA STARTU
SMERFOWA piesza dzienna 5 km 4 h 09.12.2017 12:00
RÓŻOWA piesza dzienna 10 km do zamknięcia mety 09.12.2017 12:00
ŻÓŁTA rowerowa dzienna 30 km do zamknięcia mety 09.12.2017 12:00
ZIELONA piesza dzienno- wieczorna 12,5 km 6 h 09.12.2017 od 13:30
CZARNA piesza dzienno- wieczorna 15 km 6 h 09.12.2017 od 13:30

 

 

VI. MAPY RAJDU

Uczestnicy otrzymują kolorowe mapy topograficzne w skali 1:10 000 lub w skali 1:12 500 w zależności od trasy. Używanie map innych niż dostarczone przez Organizatora (w tym map w postaci cyfrowej w urządzeniach nawigacji satelitarnej) jest zabronione.

 

VII. PUNKTY KONTROLNE

Punktem kontrolnym (PK) nazywamy znak (lampion) wykonany w kształcie prostokąta o wymiarach 21 na 30 cm (A4), podzielony po przekątnej na dwa trójkątne obszary, jeden w kolorze białym, drugi w kolorze czerwonym, z logo Organizatora.

Każdy punkt kontrolny powinien być oznaczony na białym polu dwu lub trzy znakowym kodem oraz posiadać przyrząd do potwierdzania tego punktu (perforator itp.).

Na trasie Czarnej oraz na trasie Zielonej dla utrudnienia rywalizacji są ustawione w odległości od 2 do 5 mm w skali mapy dodatkowe punkty- tzw. stowarzyszone (PS).

Przy wybranych punktach kontrolnych Organizator może przeprowadzić kontrole potwierdzające dotarcie Uczestnika do punktu kontrolnego.

 

VIII. ZASADY POTWIERDZANIA PUNKTÓW KONTROLNYCH NA KARCIE STARTOWEJ

Potwierdzenie przybycia na punkt kontrolny z lampionem następuje poprzez przebicie perforatorem odpowiedniego pola karty startowej i wpisanie własnym trwałym przyborem do pisania (długopis, pióro) kodu z lampionu ustawionego w danym miejscu.

Brak któregokolwiek z wymaganych elementów opisu PK (np. kod z lampionu z perforatorem) traktowane będzie jako BPK (brak punktu kontrolnego).

W przypadku stwierdzenia przez Uczestnika lub Zespół braku lampionu we wskazanym przez Organizatora miejscu na mapie- wpisuje się na karcie startowej w odpowiednim miejscu brak punktu kontrolnego (BPK).

Jeżeli odległość ustawienia PK od miejsca zaznaczonego na mapie jest większa niż 125 metrów, to Uczestnik lub Zespół nie ma obowiązku jego odszukania i za brak potwierdzenia tego punktu nie może być ukarany. Uczestnik lub Zespół ma obowiązek wpisać BPK.

 

IX. PUNKTACJA

W Rajdzie zwycięża Uczestnik lub Zespół, który pokonał trasę w najkrótszym czasie i prawidłowo oznakował kartę startową.

O kolejności Uczestników i Zespołów decyduje w pierwszej kolejności ilość potwierdzonych punktów kontrolnych, a następnie czas. Pomiaru czasu dokonuje się do pełnej minuty.

Na trasie pieszej Zielonej i Czarnej o wyniku decyduje ilość punktów karnych.

Zwycięża uczestnik lub zespół, który zdobył najmniejszą liczbę punktów karnych.

brak potwierdzenia punktu kontrolnego 90 PK      
potwierdzenie punktu stowarzyszonego do punktu kontrolnego 25 PK
zmiana potwierdzenia punktu kontrolnego 10 PK
każda pełna minuta po limicie czasu 5 PK

W przypadku identycznej liczby punktów karnych o kolejności Uczestników lub Zespołów decyduje czas pokonania trasy.

 

X. WARUNKI UKOŃCZENIA RAJDU

Uczestnik, aby mógł być sklasyfikowany w Rajdzie, musi:

  • dotrzeć do co najmniej jednego punktu kontrolnego oraz
  • dotrzeć do mety przed jej zamknięciem. Godzina zamknięcia mety zostaje podana na stronie Organizatora oraz na mapach Rajdu.
  • oddać kartę startową w stanie umożliwiającym Sędziemu identyfikację potwierdzeń.

Nad przestrzeganiem regulaminu czuwają na terenie Rajdu Sędziowie i Wolontariusze wyposażeni w odpowiednie identyfikatory. Każdy Uczestnik w momencie napotkania Sędziego lub Wolontariusza jest obowiązany na jego żądanie okazać mu do wglądu kartę startową. Czas weryfikacji karty, o ile nie przekracza jednej minuty, nie wydłuża limitu czasu przejścia Uczestnika.

Sędzia lub Wolontariusz w razie stwierdzenia łamania regulaminu może udzielić ostrzeżenia, a Sędzia Główny zdyskwalifikować Uczestnika.
Uczestnik może zostać zdyskwalifikowany w Rajdzie za:

  • podrabianie potwierdzeń na karcie startowej,
  • korzystanie ze środków transportu (poza własnymi rowerami na trasach rowerowych),
  • korzystanie z pomocy osób trzecich przy pokonywaniu trasy
  • dokonywanie samowolnych zmian w ustawieniu punktów kontrolnych
  • niszczenie punktów kontrolnych lub przyrządów do potwierdzania PK

 

XI. WYNIKI RAJDU

Uwagi i odwołania Uczestnik może złożyć najpóźniej 2 godziny po przyjściu na metę i nie później niż pół godziny przed ogłoszeniem wyników wstępnych. Uwagi i odwołania mogą dotyczyć wyłącznie wyniku osiągniętego przez Zawodnika zgłaszającego. Uwagi i odwołania rozstrzyga Sędzia Główny.

Wszystkich Uczestników, którzy przerywają uczestnictwo w Rajdzie przed dotarciem do mety obowiązuje poinformowanie o tym fakcie Organizatora najpóźniej do godziny zamknięcia mety. Numer telefonu do Organizatora jest podany na mapie Rajdu oraz na stronie internetowej Organizatora.

Protesty odnośnie wyników wstępnych można składać w formie pisemnej lub elektronicznej do 3 dni po Rajdzie (liczy się data wysłania protestu) do Sędziego Głównego. Protesty zostaną rozpatrzone do 7-go dnia po Rajdzie, po czym zostanie ogłoszona oficjalna klasyfikacja końcowa Rajdu.
 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Rajd odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.

Uczestnicy ubezpieczają się na własny koszt i we własnym zakresie.

Udział w Rajdzie jest dobrowolny. W Rajdzie Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasach Rajdu i w razie wypadku nie będą dochodzić odszkodowania od Organizatorów. Fakt ten odnotowuje się poprzez podpisanie przez uczestnika deklaracji przed startem.

Wszystkich uczestników obowiązuje odmeldowanie się po Rajdzie w jeden z poniżej podanych sposobów:

  • poprzez oddanie karty startowej w Bazie Rajdu
  • telefonicznie (numer kontaktowy podany jest na mapach Rajdu oraz na stronie Organizatora).

Obowiązuje zakaz rozpalania i palenia ognisk na terenach leśnych, poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych, terenach prywatnych, terenach objętych zakazem wstępu.

Obowiązuje nakaz przestrzegania przepisów prawa, a w szczególności przepisów ruchu drogowego oraz przepisów przeciwpożarowych. Za skutki naruszenia tych przepisów uczestnik odpowiada osobiście.

Za szkody wyrządzone wobec Uczestników Rajdu przez osoby trzecie, jak i odwrotnie Organizator nie odpowiada.
W czasie trwania Rajdu obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu. Uczestnik nieprzestrzegający tego zakazu może zostać zdyskwalifikowany.

Wszyscy Uczestnicy Rajdu wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz ich imienia i nazwiska w relacjach z Rajdu zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatora oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby organizowanych przez Klub Imprez na Orientację „Z kompasem.pl”  Rajdów, jak również na ich gromadzenie w bazach danych Klubu Imprez na Orientację ”Z kompasem.pl” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133/97, poz. 883). Zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144/02, poz. 1204).

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.